ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Algemeen
1.1 Verkoper is, in alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de besloten nootschap met beperkte aansprakelijkheid BST Applications B.V.
1.2 Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan, elke natuurlijke of rechtspersoon die, met het kennelijke oogmerk een product of dienst van verkoper af te nemen, een order plaatst, dan wel via internet, e-mail, mondeling, per telefax of op welke andere wijze dan ook.
1.3 Een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt vanuit zijn of haar onderneming, maar als privé persoon dient dit bij het plaatsen van een order uitdrukkelijk te vermelden. Verkoper is te allen tijde gerechtigd verkoop en levering te weigeren, op grond van de omstandigheid dat zij uitsluitend aan ondernemers verkoopt en levert.
1.4 Telefoongesprekken tussen koper en verkoper kunnen opgenomen worden. Deze gesprekken kunnen voor trainingsdoeleinden worden gebruikt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen verkoper en koper.
2.2 Waar een verschil van uitleg kan ontstaan in deze Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en vertalingen hiervan, prevaleert altijd deze Nederlandse tekst.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien en voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen. Toepassing van eigen voorwaarden van de koper of van andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.
2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, is de gewijzigde versie van toepassing op elke na inwerkingtreding tussen verkoper en koper tot stand gekomen (deel- en of vervolg-) overeenkomst.
2.5 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan wordt het betreffende onderwerp geacht te zijn geregeld naar geldend recht of, bij gebreke van dwingend recht, in redelijkheid aansluitend op deze algemene voorwaarden. In voorkomende situatie blijven alle overige bepalingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en verplichten verkoper niet een opdracht te aanvaarden.
3.2 Opdrachten of wijzigingen hierop zullen verkoper slechts binden indien koper een schriftelijke of mondelinge order heeft geplaatst en verkoper deze order uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling heeft aanvaard. In het geval van een mondelinge opdracht, wordt het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volgens de regelen van het Nederlands bewijsrecht vastgesteld.
3.3 Als verkoper op enig moment niet in staat is tijdig of volledig te leveren ingevolge omstandigheden waarop zij niet of in onvoldoende mate invloed op kan uitoefenen, is zij gerechtigd levering op te schorten totdat zij wel tot de bedongen levering in staat is.

Artikel 4 – Prijzen, betaling en eigendomsvoorbehoud
4.1 Prijzen worden afgegeven in Euro, exclusief BTW en of andere heffingen en exclusief transport- en/of bezorgkosten.
4.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd haar verkoopprijzen te wijzigen. Zaken die al besteld zijn en een leverdatum hebben binnen 14 dagen na prijswijziging, zullen worden geleverd tegen de prijs die gold op het moment van aanvaarding van de opdracht door verkoper.
4.3 Betaling dient plaats te vinden voorafgaande aan, of bij levering. Ingeval tussen partijen is overeengekomen dat op factuur betaald mag worden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Koper doet uitdrukkelijk afstand van het recht zich op verrekening te beroepen of beslag onder zichzelf te leggen. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting of verrekening.
4.4 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 4.3. bedoelde termijn niet volledig is betaald, heeft de verkoper het recht, voor elke aan de koper verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste Euro 20,00 ter zake administratiekosten bij de koper in rekening te brengen.
4.5 Indien koper het bedrag van de factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, in welk geval koper een rente verschuldigd is van 3% boven de in Nederland geldende wettelijke rente voor handelstransacties.
4.6 Ingeval van gezamenlijke opdracht zijn kopers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk.
4.7 Indien koper het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur middels aangetekend schrijven aan verkoper te doen toekomen bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt als juist en onbetwist te zijn geaccepteerd. Een betwisting schort de betalingsverplichting van koper niet op.
4.8 Alle kosten van incasso, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van koper. Deze kosten zijn verschuldigd zogauw verkoper de vordering ter incasso uit handen geeft. De kosten van incasso belopen minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 150,00.
4.9 Indien de koper enige verplichting jegens verkoper niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, executoriale beslaglegging, boedelafstand of een besluit tot liquidatie is genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn al onze vorderingen ineens opeisbaar en is daarover rente, berekend naar de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere verhaaldag.
4.10 Verkoper is, bij niet contante betaling, gerechtigd koper te verzoeken voldoende zekerheden te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen dan wel een voorschot te vragen en de levering, dan wel verdere levering op te schorten, totdat voornoemde zekerheid is gesteld, dan wel het voorschot is betaald. Koper is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding indien als voormeld wordt opgeschort.
4.11 Verkoper is gerechtigd alle leveringen op te schorten, indien koper in gebreke is zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
4.12 Zolang de volledige koopprijs en, voorzover van toepassing, alle renten en kosten niet volledig zijn voldaan blijft de eigendom van de geleverde zaken bij verkoper berusten. Verkoper is gerechtigd tot inschrijving of registratie van genoemd eigendomsvoorbehoud en is gerechtigd alle wettelijke maatregelen te treffen teneinde zichzelf zekerheid te verschaffen. Koper machtigt verkoper om de producten op zijn kosten te doen retourneren. Koper geeft verkoper toestemming zijn bedrijfsgebouwen, magazijnen etc. met dat doel te betreden.
4.13 Koper zal indien nodig alle medewerking aan verkoper verlenen, ten einde haar rechten uit het bovenbedoelde eigendomsvoorbehoud te waarborgen, dan wel ten einde zich hiertoe zekerheid te verschaffen.
4.14 De koper is verplicht de verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 5 – Levering en transport
5.1 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper.
5.2 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
5.3 Verkoper zal zich inspannen te leveren op de datum zoals bij de opdrachtbevestiging is afgegeven. Een vertraging in de oplevering zal koper geen recht geven de opdracht in te trekken. Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade op welke wijze dan ook geleden ingevolge een vertraagde oplevering.
5.4 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van het op transport zetten van de verkochte zaken door verkoper. De zaken worden verzonden naar het adres zoals is aangegeven bij de opdrachtbevestiging.
5.5 Als niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is verkoper vrij in de keuze van transport. De verkochte zaken zullen worden verpakt op een dusdanige wijze, dat ze onder normale omstandigheden in goede staat debestemming bereiken.
5.6 Vanaf het moment van op transport zetten van de verkochte zaken door verkoper zijn alle risico’s, waaronder begrepen beschadiging, vertraging en vermissing volledig voor koper, ook als het transport geregeld is door verkoper en of verkoper voor de kosten van transport wordt aangeslagen.
5.7 Koper is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen tegen voornoemde en andere risico’s vanaf het moment van overgang van risico naar koper. Eventuele claims betreffende voornoemde risico’s op de transporteur dienen rechtstreeks aan de vervoerder of expediteur gericht te worden.

Artikel 6 – Garantie en beperking van aansprakelijkheid
6.1 Verkoper garandeert dat de geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en of fabricagefouten, waarbij haar garantie nooit verder gaat dan de fabrieksgarantie op het betreffende product.
6.2 De werking van de geleverde zaken wordt uitsluitend gegarandeerd, voorzover de compatibiliteit met de door koper gebruikte softwareomgeving en randapparatuur getest is en de juiste werking is bevestigd door de fabrikant of verkoper.
6.3 De garantie wordt maximaal gegeven voor de periode die de fabrikant garandeert, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De garantieperiode vangt aan op het moment dat de verkochte zaken geleverd zijn door de verkoper.
6.4 Eventuele gebreken moeten door koper per omgaande schriftelijk gemelden gespecificeerd worden. De garantie beperkt zich, ter vrije beoordeling van verkoper of fabrikant, tot reparatie, aanpassing of vervanging van defecte onderdelen of de geleverde zaak. Vervangen onderdelen worden eigendom van verkoper of fabrikant. Kosten van transport komen voor rekening van koper.
6.5 Als verkoper op enig moment niet in staat is tijdig of volledig te repareren, aanpassen of vervangen, tengevolge van omstandigheden waarop zij niet of in onvoldoende mate invloed op kan uitoefenen, is zij gerechtigd de reparatie, aanpassing of vervanging op te schorten tot zij hiertoe wel in staat is.
6.6 Elke aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade wordt uitdrukkelijkuitgesloten. Verkoper is niet aansprakelijk voor verwonding, schade of verlies, tengevolge van het gebruik van, of het niet, dan wel niet juist, functioneren van de geleverde zaken.
6.7 Elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van koper of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van het product, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk. Elke garantie vervalt als koper of derden eigenmachtig reparaties of aanpassingen hebben verricht aan de geleverde zaken.
6.8 Elke andere garantie, dan die hierboven uitdrukkelijk wordt gegeven, wordt uitgesloten, in het bijzonder voor schade ingevolge normale slijtage, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, het anders gebruiken of onderhouden dan omschreven in de handleiding en elke andere oorzaak die buiten de invloedssfeer van verkoper ligt.
6.9 Koper vrijwaart verkoper terzake van elke aansprakelijkheid jegens derden.
6.10 Bestaat de koper uit meer dan een natuurlijke of rechtspersoon, dan zijn die alle voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper jegens verkoper.
6.11 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij eleverde zaken direct bij aankomst inspecteren en zal verkoper binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk bij aangetekend schrijven berichten indien de zaken niet zijn geleverd overeenkomstig de opdrachtbevestiging. Ingeval koper niet binnen 8 dagen na verzenddatum heeft gereclameerd, wordt de levering geacht volledig en correct te hebben plaatsgevonden en vervalt elk recht van koper terzake.

Artikel 7 – Reclames
7.1 Koper zal de geleverde zaken direct bij aankomst inspecteren en zal verkoper binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk bij aangetekend schrijven berichten indien de zaken niet zijn geleverd overeenkomstig de opdrachtbevestiging. Ingeval koper niet binnen 8 dagen na verzenddatum heeft gereclameerd, wordt de levering geacht volledig en correct te hebben plaatsgevonden en vervalt elk recht van koper terzake.
7.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
7.3 Geringe verschillen in kwaliteit, kleur e.d. kunnen geen aanleiding zijn tot reclames.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom en geheimhouding
8.1 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de geleverde zaken berusten uitsluitend en blijven uitsluitend berusten bij verkoper of diens licentiegevers c.q. de fabrikant.
8.2 Koper en verkoper zijn gehouden tot strikte geheimhouding omtrent alle informatie, de tussen hen bestaande overeenkomst betreffende.

Artikel 9 – Annulering
9.1 Annulering is slechts mogelijk indien de verkoper daarmee schriftelijk instemt. In dat geval is de koper terzake van winstderving 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW verschuldigd aan de verkoper.

Artikel 10 – Modellen/afbeeldingen
10.1 De in de brochures, catalogi, advertenties, prijslijsten e.d. opgenomen modellen/afbeeldingen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: die omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verkoper kunnen worden toegerekend.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, overstroming, sabotage, werkstaking, uitsluiting, stremming vervoer, brand en andere ernstige storingen in de organisatie van de verkoper.
11.3 Indien de verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zijn opgeheven.
11.3 Indien de periode waarin deugdelijke nakoming door overmacht onmogelijk is langer duurt dan 90 dagen, dan wel een fatale termijn overschrijdt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De koper is verplicht de verkoper te betalen voor alle verrichte werkzaamheden en geleverde zaken c.q. diensten tot het moment der ontbinding.

Artikel 12 – Herroepingsrecht
12.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
12.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
12.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
12.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
12.7 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 12.8 en 12.9. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
12.8 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
12.9 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.